PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Preambule

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.


Definice sociálního podniku

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

PRINCIPY SOCPODNIKANI

JAK APLIKUJEME PRINCIPY SOCIÁLNÍHOM PODNIKÁNÍ V NAŠÍ FIRMĚ:

Naše firma se v zakladatelských listinách zavázala, že bude zaměstnávat min. 50% zdravotně postižených osob. Těmto osobám poskytujeme individuální podmínky, jako je např. zkrácená pracovní doba, ergonomická úprava pracoviště, psychosociální podpora, v rámci porad účast na rozhodovacích procesech společnosti, pravidelné týdenní individuální plánování, podporu asistenta na pracovišti, minimalizace stresu na pracovišti a v neposlední řadě i podporu vzdělávání jak v gastro oboru tak v počítačových dovednostech.

Naše pracovní pozice jsou vhodné pro ženy i muže. Ani jedno pohlaví nezvýhodňujeme či neupřednostňujeme. Všichni mají rovné pracovní příležitosti. 

1. Společensky prospěšný cíl

Sociální podnik (SP) zaměstnává dlouhodobě zdravotně postižené z oblasti Mníšku pod Brdy.

SP zaměstnává průměrně 3,6 zaměstnanců z CS z celkových 5,2 zaměstnanců průměrně tak dosahu je 75 %podílu zaměstnanců z CS


2. Sociální prospěch

Informace k používání personálních a integračních nástrojů podporujících rozvoj a integraci zaměstnanců z CS:

SP pro CS zajištuje:

-pravidelné týdenní porady v rámci pracovní doby, kde CS může uplatňovat své požadavky a vyjadřovat se k činnosti SP,

-pro CS se pořádájí odborné gastro školení pro lepší zvládnutí pracovních činností  interním i externím školitelem. Spolupracujeme se známými šéfkuchaři např. p. Šmejkal nebo p. Faltys,

-SP zajištuje psychosociální podporu CS dle potřeb CS,

-SP má pro CS individuální plány, které s dalšími postřehy (školitel, metodik, vedoucí směny) jsou součástí hodnocení podpory CS a následně upravovány plány činnosti vůči CS,

-CS může kdykoliv v rámci pracovní doby po dohodě s mistrem se uvolnit pro řešení svých rodinných a sociálních záležitostí,

CS má pružnou pracovní dobu, tak jak to umožňuje jejich zdravotní stav.

3. Ekonomický prospěch

Zapojování zaměstnanců a členů do směřování podniku:
Zaměstnanci SP jsou na pravidelných týdenních poradách v rámci pracovní doby seznamováni s chodem SP vč. ekonomických výsledků. Mají zde právo se vyjádřit ke všemu co se týká SP. Připomínky jsou řešeny okamžitě na poradě. Pokud vyžadují spolupráci externích expertů zajištuje jednatel, který je na poradách přítomen. Z porad se pořizuje záznam, který je uložen u jednatele a na základě požadavku CS je jim vytisknut.
Zisk je zatím používán k úhradě ztráty z minulých let. V budoucnu bude použit na rozvoj SP.
Tržby z prodeje služeb tvoří více jak 80% výnosů SP. 


4. Environmentální prospěch

Zásady environmentálně šetrného podnikání:
-přednostní používání elektronické komunikace v řízení SP před tiskovou,
-třídění odpadu a jeho ukládání na skládky nebo k tomu určených kontejnerů.
Environmentálně šetrný proces výroby:
-používáme eko misky na balení hotových výrobků,
-veškerý odpad vzniklý činnosti SP ukládáme na certifikované skládky,

- naše výrobky neobsahují chemické či jiné škodlivé látky, ani barviva,
-naše strojní vybavení splňuje současné energetické požadavky na tento druh strojů.

5. Místní prospěch

Podpora místní ekonomiky:
-SP zaměstnává všechny CS a další výrobní zaměstnance z lokality Mníšecka, kde má SP sídlo,
-některé služby, které potřebnujeme k zajištění výroby, zadáváme místní firmám (deratizace Asana, opravy strojů Potravinářské stroje, servis automobilu Knotek servis, atd.),

- SP úzce spolupracuje s místním obecním úřadem při propagaci naší firmy a sociálního aspektu,
-SP velmi úzce spolupracuje s ÚP Praha západ a Praha, který doporučuje CS s ohledem na charakter SP.

Zpět do obchodu